Představenstvo

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 001 35 682

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 1202

 

svolává

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích, která se bude konat dne 9. 12. 2022 v 9:00 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělské a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

                                                                       

Pořad jednání členské schůze:

 

1.        Zahájení členské schůze družstva, seznámení s účastí přítomných členů.

 

2.        Volba orgánů členské schůze a schválení jednacího a volebního řádu.

 

3.        Volba členů představenstva pro období od 16. 12. 2022

 

Funkční období pěti dosavadních členů představenstva: paní Marie Kratochvílové, nar. 26. 5. 1960, paní Dagmar Veverkové, nar. 12. 4. 1963, pana Josefa Mokruši, 18. 11. 1962, pana Pavla Veselského, 11. 4. 1970, a pana Miroslava Mařáka, nar. 4. 2. 1969, končí dne 15. 12. 2022. Členská schůze bude volit pět členů představenstva, u kterých funkční období skončí 15. 12. 2022.

 

4.        Volba členů kontrolní komise pro období od 16. 12. 2022

 

Funkční období tří dosavadních členů kontrolní komise: paní Radky Zelené, nar. 12. 12. 1966, paní Hany Kmentové, nar. 27. 7. 1960, a paní Blanky Jurkovičové, nar. 7. 7. 1962, končí ke dni 15. 12. 2022. Členská schůze bude volit tři členy kontrolní komise, u kterých funkční období skončí 15. 12. 2022.

 

5.        Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise

 

6.        Rozhodnutí o vyhrazení si do působnosti členské schůze rozhodování o následujících otázkách:

 

·         Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě (valných hromadách) společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, a udělení pokynu k výkonu akcionářských práva na valné hromadě 9. 12. 2022,

 

·         Určení osob, které budou družstvem jako akcionářem společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice navrženy na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice konané dne 9. 12. 2022 za nové členy představenstva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (pět osob) a za nové členy dozorčí rady společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (tři osoby).

 

7.        Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, konané dne 9. 12. 2022 a udělení pokynu k výkonu akcionářských práva na této valné hromadě

 

8.        Určení osob, které budou družstvem jako akcionářem společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice navrženy na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice konané dne 9. 12. 2022 za nové členy představenstva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (pět osob) a za nové členy dozorčí rady společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (tři osoby).

 

9.        Diskuse

 

10.     Ukončení členské schůze

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání členské schůze.

 

Náhradní členská schůze je schopná se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

Členové družstva se při prezentaci prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též písemnou plnou moc, na základě které byl zmocněn členem družstva k zastupování na členské schůzi. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

Představenstvo družstva