Představenstvo

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 001 35 682

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 1202

 

svolává

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích, která se bude konat dne 21. 6. 2024 v 9:00 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

 

Pořad jednání náhradní členské schůze:

 

1.        Zahájení členské schůze družstva, seznámení s účastí přítomných členů

 

2.        Volba orgánů členské schůze a schválení jednacího a volebního řádu

 

3.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku za rok 2023, předložení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023

 

4.        Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva, vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023

 

5.        Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023

 

6.        Rozhodnutí o vyhrazení si do působnosti členské schůze rozhodování o následujících otázkách:

 

·         Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě (valných hromadách) společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, konané dne 21. 6. 2024 a udělení pokynu k výkonu akcionářských práv na této valné hromadě

 

7.        Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, konané dne 21. 6. 2024 a udělení pokynu k výkonu akcionářských práv na této valné hromadě

 

8.        Diskuse

 

9.        Ukončení členské schůze

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání členské schůze.

 

Náhradní členská schůze je svolávána za členskou schůzi svolanou na 5. 6. 2024 v 14.30 hodin do shodného místa konání, která však nebyla schopna se usnášet. Představenstvo družstvo proto bez zbytečného odkladu svolává náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem, jakým byla svolána členská schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Členové družstva se při prezentaci prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též písemnou plnou moc, na základě které byl zmocněn členem družstva k zastupování na členské schůzi; podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci pro zastupování na členské schůzi musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než tří členů družstva a zároveň více než jedné pětiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

Řádná roční účetní závěrka družstva za účetní období roku 2023 zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku za rok 2023, návrh změn stanov družstva (s vyznačením navrhovaných změn) a další podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze jsou zdarma k nahlédnutí členům družstva v sídle družstva již ode dne 20. 5. 2024 do dne konání náhradní členské schůze každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin.

 

V Čejkovicích dne 5. června 2024

 

Představenstvo družstva

 

 

________________________________________________________

Za představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

Ing. Tomáš Martinec

předseda představenstva