Představenstvo

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 00135682

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 1202

 

svolává

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích, která se bude konat dne 16. 6. 2023 v 9:00 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělské a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

 

Pořad jednání členské schůze:

 

1.        Zahájení členské schůze družstva, seznámení s účastí přítomných členů

 

2.        Volba orgánů členské schůze a schválení jednacího a volebního řádu

 

3.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku za rok 2022, předložení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2022

 

4.        Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva, vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2022

 

5.        Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2022

 

6.        Volba dvou členů představenstva pro období od 29. 6. 2023

 

Funkční období dvou dosavadních členů představenstva: Ing. Tomáše Martince, nar. 25. 2. 1957, a Ing. Miroslava Sýkory, nar. 19. 3. 1965, končí dne 28. 6. 2023 a pro období od 29. 6. 2023 je třeba zvolit dva nové členy představenstva pro další funkční období počínající běžet dnem 29. 6. 2023.

 

7.        Rozhodnutí o vyhrazení si do působnosti členské schůze rozhodování o následujících otázkách:

 

·         Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě (valných hromadách) společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, a udělení pokynu k výkonu akcionářských práva na valné hromadě 16. 6. 2023,

 

·         Určení osob, které budou družstvem jako akcionářem společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice navrženy na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice konané dne 16. 6. 2023 za nové členy představenstva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (dvě osoby).

 

8.        Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, konané dne 16. 6. 2023 a udělení pokynu k výkonu akcionářských práva na této valné hromadě

 

9.        Určení osob, které budou družstvem jako akcionářem společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice navrženy na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice konané dne 16. 6. 2023 za nové členy představenstva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice (dvě osoby).

 

10.     Rozhodnutí o změně stanov družstva:

 

Představenstvo navrhuje na doporučení Agrární komory České republiky adresované jejím členům přijmout změnu stanov s cílem ochrany družstva před jeho nepřátelským převzetím (změna čl. 6 a čl. 17 stanov). Představenstvo dále navrhuje upřesnění a rozšíření předmětu podnikání a předmětu činnosti družstva (čl. 3) stanov tak, že předmět podnikání bude nově zahrnovat také obory činnosti (a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost a (b) velkoobchod a maloobchod a předmět činnosti bude nově zahrnovat správu vlastního majetku.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:            

 

Členská schůze schvaluje s účinností ode dne schválení členskou schůzí změnu stanov Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích přijatých dne 20. 6. 2014 následovně:

 

·         Ustanovení Čl. 3 stanov „Předmět podnikání“ se mění a nadále bude znít takto:

 

Čl. 3

Předmět podnikání

 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, popřípadě za účelem podnikání. 

 

Předmětem podnikání družstva je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s následujícími obory činnosti:

-          poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-          nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

-          velkoobchod a maloobchod.

Předmětem činnosti družstva je: Správa vlastního majetku.

 

Informační deska

Družstvo zřizuje informační desku, jež je přístupná všem členům v pracovní den po běžnou pracovní dobu v sídle družstva.Informační deska družstva je dále přístupná na internetových stránkách družstva www.zd.cejkovice.cz.

 

·         Ustanovení Čl. 6 stanov „Převod družstevního podílu“ se mění a nadále bude znít takto:

 

Čl. 6

Převod družstevního podílu

 

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

 

2. Každý člen může mít jen jeden družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.

 

3. Převod družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, je nepřípustný. Převod družstevního podílu na jiného člena družstva je možný pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva družstva; neudělí-li představenstvo takový písemný souhlas, má se za to, že souhlas nebyl udělen.

 

·         Ustanovení Čl. 17 stanov „Společná ustanovení o členských schůzích“ se mění a nadále bude znít takto:

 

Čl. 17

Společná ustanovení o členských schůzích

 

1. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena pouze pro zastupování na jedné členské schůzi. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než tří členů družstva a zároveň více než jedné pětiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

2. Podrobnosti o volbách a způsobu volby orgánů družstva upravuje volební a jednací řád družstva,

 

3. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

-          datum a místo konáni schůze,

-          program,

-          přijatá usnesení,

-          výsledky hlasovaní a nepřijaté námitky členů, které požádali o jejich zaprotokolování.

 

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

 

11.     Diskuse

 

12.     Ukončení členské schůze

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 8:45 hod. v místě konání členské schůze.

 

Náhradní členská schůze je schopná se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

Členové družstva se při prezentaci prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též písemnou plnou moc, na základě které byl zmocněn členem družstva k zastupování na členské schůzi. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

 

Představenstvo družstva

 

 

________________________________________________________

Za představenstvo Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

Ing. Tomáš Martinec

předseda představenstva