Představenstvo

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 00135682

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr. XXXVI, vložka 1202

 

svolává

ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

 

Zemědělského družstva se sídlem v Čejkovicích, která se bude konat dne 1. 6. 2022 v 14:30 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělské a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

                                                                       

Pořad jednání členské schůze:

 

1.        Zahájení členské schůze družstva, seznámení s účastí přítomných členů.

 

2.        Volba orgánů členské schůze a schválení jednacího a volebního řádu.

 

3.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku za rok 2021, předložení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2021

 

4.        Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva, vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2021

 

5.        Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2021

 

6.        Rozhodnutí o vyhrazení si do působnosti členské schůze rozhodování o následujících otázkách:

 

·       Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě (valných hromadách) společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932;

·       Udělení pokynu k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932.

     

7.        Určení člena družstva pověřeného k zastoupení družstva jako akcionáře na valné hromadě společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932, konané dne 17. 6. 2022 a udělení pokynu k výkonu akcionářských práv na této valné hromadě.

 

8.        Diskuse

 

9.        Ukončení členské schůze

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 14:15 hod. v místě konání řádné členské schůze.

 

Řádná roční účetní závěrka družstva za účetní období roku 2021, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku za rok 2021 a další podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze jsou zdarma k nahlédnutí členům družstva v sídle družstva ode dne 13. 5. 2022 do dne konání členské schůze každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin.

 

Členové družstva se při prezentaci prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též písemnou plnou moc, na základě které byl zmocněn členem družstva k zastupování na členské schůzi. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

 

 

Představenstvo družstva